Skonsolidowany raport półroczny

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs ostatniego dnia
sprawozdawczego: na dzień 30.06.2015r- 4,1944 PLN, na dzień 30.06.2014-
4,1609 PLN, na dzień 31.12.2014 – 4,2623 PLN, kurs średnioroczny
(30.06.2015)-4,1341 PLN,( 30.06.2014 )- 4,1784PLN, ( 31.12.2014) –
4,1893 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
1 półrocze / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 1 półrocze  / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-06-30 1 półrocze / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 1 półrocze/ 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
Grupa Kapitałowa TIM
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 256240 226533 61982 54215
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (505) (8656) (122) (2072)
III. Zysk (strata) brutto (939) (8696) (227) (2081)
IV. Zysk (strata) netto (641) (7240) (155) (1733)
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli (142) 52 (34)  12
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16122) (14150) (3900) (3386)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1047) (1321) (253) (316)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15719 13301 3802 3183
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1450) (2170) (351) (519)
X. stan na 30.06.2015 stan na 31.12.2014 stan na 30.06.2015 stan  na 31.12.2014
XI. Aktywa, razem 299011 282867 71288 66365
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133450 116664 31816 27371
XIII. Zobowiązania długoterminowe 8323 5794 1984 1359
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 125127 110870 29832 26012
XV. Kapitał własny jednostki dominującej 161624 162124 28533 38037
XVI. Kapitał zakładowy 22199 22199 5293 5208
XVII. 22199 22199 22199 22199
XVIII. 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR (0,02) (0,33) (0,08)
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,33) (0,08)
XXI. Stan na 30.06.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 30.06.2015 Stan na 30.06.2014
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,28 7,30 1,74 1,71
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,28 7,30 1,74 1,71
XXIV. Wybrane dane finansowe TIM SA 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239075 212125 57830 50767
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (194) (8900) (47) (2130)
XXVII. Zysk (strata) brutto (500) (8952) (121) (2142)
XXVIII. Zysk (strata) netto (239) (7437) (58) (1780)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14823) (11568) (3586) (2769)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1091) (5029) (264) (1204)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15719 13902 3802 3327
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem (195) (2695) (47) (645)
XXXIII. stan na 30.06.2015 stan na 31.12.2014 stan na 30.06.2015 stan na 31.12.2014
XXXIV. Aktywa, razem 293806 275602 70047 64660
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129014 110571 30759 25942
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 6721 4192 1602 984
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 122293 106379 29153 24958
XXXVIII. Kapitał własny 164792 165031 39289 38719
XXXIX. Kapitał zakładowy 22199 22199 5293 5208
XL. Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
XLI.  01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,001) (0,34) (0,00) (0,08)
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,01) (0,34) (0,00) (0,08)
XLIV. stan na 30.06.2015 r. stan na 31.12.2014 r. stan na 30.06.2015 r. stan na 31.12.2014 r.
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 7,42 7,43 1,77 1,74
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 7,42 7,43 1,77 1,74
XLVII. Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM oraz śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe TIM SA sporządzone za okres 01.01.2015-30.06.2015 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM w pierwszym półroczu 2015 r. [PDF]

Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonych za okres 01.01.2015-30.06.2015 r. [PDF]

Oświadczenie Zarządu TIM SA dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonych za okres 01.01.2015-30.06.2015 r. [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-08-31, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-08-31, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-08-31, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-08-31, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj