Skonsolidowany raport półroczny

Do przeliczeń zastosowano kurs średnioroczny na 30.06.2016r- 4,3805 PLN;
na 30.06.2015r- 4,1341 PLN; na 31.12.2015r- 4,1848 PLN; kurs ostatniego
dnia okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2016r – 4,4255PLN; na dzień
30.06.2015r-4,1944PLN, na dzień 31.12.2015r – 4,2615r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
I półrocze 2016 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2015
Grupa Kapitałowa TIM
I. 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 309836 256474 70731 62039
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7386 (505) 1686 (122)
IV. Zysk (strata) brutto 7137 (939) 1629 (227)
V. Zysk (strata) netto 5476 (641) 1250 (155)
VI. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 33 (142) 8 (34)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3516 (16122) 2 588 (150)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 361 (1 313) 803 (3900)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23007) 15719 (5252) 3802
X. Przepływy pieniężne netto, razem (11659) (1450) (2662) (351)
XI. stan na 30.06.2016 stan na 31.12.2015 stan na 30.06.2016 stan  na 31.12.2015
XII. Aktywa, razem 332461 319703 75124 75 021
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156679 149 401 35404 35058
XIV. Zobowiązania długoterminowe 10528 9 872 2378 2317
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 146151 139529 33023 32741
XVI. Kapitał własny jednostki dominującej 171723 166276 38803 39018
XVII. Kapitał zakładowy 22199 22199 5 016 5 209
XVIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
XIX. 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,25 (0,02) 0,06
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 (0,02) 0,06
XXII. Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,74 7,49 1,75 1,76
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,74 7,49 1,75 1,76
TIM SA
XXV. 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 287198 239309 65563 57887
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 282 (194) 1 662 (47)
XXVIII. Zysk (strata) brutto 7073 (500) 1615 (121)
XXIX. Zysk (strata) netto 5398 (239) 1232 (58)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5417 (14823) 1236 (3586)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5974 (1091) 1364 (263)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24007) 15719 (5480) 3802
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem (12616) (195) (2880) (47)
XXXIV. stan na 30.06.2016 stan na 31.12.2015 stan na 30.06.2016 stan na 31.12.2015
XXXV. Aktywa, razem 315083 311942 71197 73200
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140254 142511 31692 33442
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 4006 8270 905 1941
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 136248 134241 30787 31501
XXXIX. Kapitał własny 174829 169431 39505 39759
XL. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5016 5209
XLI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XLII. 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015
XLIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 (0,01) 0,06
XLIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 (0,01) 0,06
XLV. stan na 30.06.2016 r. stan na 31.12.2015 r. stan na 30.06.2016 r. stan na 31.12.2015 r.
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 7,88 7,63 1,78 1,79
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 7,88 7,63 1,78 1,79

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2016 r. [PDF]

Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego TIM SA i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM [PDF]

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM oraz śródroczne sprawozdanie finansowe TIM SA [PDF]

Sprawozdanie z działalności GK TIM za I półrocze 2016 r. [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2016-08-31, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-08-31, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj