Skonsolidowany raport półroczny

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie SF TIM SA i SSF GK TIM sporządzonego na dzień 30.06.2017 r. [PDF]

Raport z przeglądu SSF GK TIM oraz SF TIM SA za pierwsze półrocze 2017 r. [PDF]

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2017 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2017 r. [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-09-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-09-14, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.
4 MB