Skonsolidowany raport półroczny

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 30.06.2018 r.

Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM sporządzonego na dzień 30.06.2018 r.

Grupa Kapitałowa TIM – Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 01.01.2018-30.06.2018 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TIM za I półrocze 2018 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-09-18, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-09-18, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
5 MB