Skonsolidowany raport półroczny

 

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
I półrocze 2012 I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 173 675 170 771 41 110 43 045
II. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej (416) 5 342 (98) 1347
III. Zysk ( strata) brutto 380 6 251 90 1576
IV. Zysk (strata) netto 337 4810 80 1212
V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 94 22
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 661 2 772 3 944 699
VII. Przepływy pienieżne netto z działalności inwestycyjnej 20 045 19 163 4 745 4 830
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 837) (823) (1 145) (207)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 31 869 21 112 7 544 5 322
X. Aktywa, razem 270 859 271 343 63 563 68 064
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 110 75 373 17 861 18 907
XII. Zobowiązania długoterminowe 2 620 2 097 615 526
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 73 490 73 276 17 246 18 381
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 190 436 195 970 44 690 49 157
XV. Kapitał zakładowy 22 199 21 790 5 209 5 466
XVI. Liczba akcji ( w tys szt) 22 199 21 790 22 199 21 790
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,01 0,22 0,00 0,06
XVIII. 0,01 0,22 0,00 0,06
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 8,58 8,99 2,01 2,26
XX. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 8,58 8,82 2,01 2,21
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję ( w zł/EUR) 0,60 0,55 0,14 0,14
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:kurs średnioroczny – (2012r)- 4,2246 PLN, (2011r ) – 3,9673 PLNkurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego ( 2012r) – 4,2613 PLN, ( 2011r) – 3,9866 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA

Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM oraz śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe TIM SA

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM w I półroczu 2012 r.

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie półrocznego skróconego sprawozdania finansowego TIM SA i półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2012-08-31, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-08-31, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-08-31, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
drukuj