Skonsolidowany raport roczny

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 382 564 365 949 90 849 87 682
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 771) 576 (1 845) 138
III. Zysk (strata) brutto (7 031) 2 377 (1 670) 570
IV. Zysk (strata) netto (5 867) 1 728 (1 393) 414
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 82 130 19 31
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 952) 25 254 (3 313) 6 051
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 109) 11 006 (263) 2 637
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 574) (20 601) (849) (4 963)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (18 635) 15 659 (4 425) 3 752
X. Aktywa, razem 282 448 289 919 68 106 70 916
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 94 949 93 076 22 895 22 767
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 647 4 644 1 362 1 136
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 89 302 88 432 21 533 21 631
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 183 092 191 920 44 148 46 945
XV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 353 5 430
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,27) 0,07 (0,06) 0,02
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,27) 0,07 (0,06) 0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,25 8,65 1,99 2,12
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,25 8,65 1,99 2,12
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2013 r. – 4,2110 zł, kurs średnioroczny w 2012 r.- 4,1736 zł; kurs na dzień 31.12.2013 r. – 4,1472 zł, kurs na dzień 31.12.2012 r. – 4,0882 zł

–__–

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2014-03-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-03-20, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-03-20, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-03-20, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2014-03-20, Jolanta Wróbel – Główny Księgowy
drukuj