Skonsolidowany raport roczny

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 365 949 396 354 87 682 95 735
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 576 15 473 138 3 737
III. Zysk (strata) brutto 2 377 16 932 570 4 090
IV. Zysk (strata) netto 1 728 13 872 414 3 351
V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 130 154 31 37
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 254 11 044 6 051 2 668
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 006 (13 561) 2 637 (3 276)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 601) (11 628) (4 936) (2 809)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 15 659 (14 145) 3 752 (3 417)
X. Aktywa, razem 289 919 293 124 70 916 66 366
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93 076 79 134 22 767 17 917
XII. Zobowiązania długoterminowe 4 644 4 001 1 136 906
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 88 432 75 133 21 631 17 011
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 191 920 205 308 46 945 46 483
XV. Kapitał zakładowy 22 199 21 790 5 430 4 933
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 21 790 22 199 21 790
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,63 0,02 0,15
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,62 0,02 0,15
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,65 9,42 2,12 2,13
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,65 9,25 2,12 2,09
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2012 r. – 4,1736 zł ; w 2011 r.- 4,1401 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2012 r. – 4,0882 zł; 31.12.2012 r. – 4,4168 zł

–__–

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2013-03-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-03-21, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2013-03-21, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
2013-03-21, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2013-03-21, Jolanta Wróbel – Główny Księgowy
drukuj