Skup akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 16 stycznia 19:16)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 16 stycznia 2009 roku nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez TIM SA 59 515 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po cenie 6,96 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 59 515 zł stanowią udział w wysokości 0,25 % w kapitale zakładowym emitenta i odpowiadają 59 515 głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,25 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Na podstawie zawartej z DM PKO BP SA umowy pośrednictwa, Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki TIM S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz TIM S.A

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 6/2008 z dnia 01 września 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 277 286 akcji o wartości nominalnej 277 286 zł po średniej cenie 7,22 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,18 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają 277 286 głosom na WZA TIM SA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 1/2009

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-01-16 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

2009-01-16 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj