Skup akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 12 grudnia 07:33)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje o nabyciu w dniu 11 grudnia 2008 roku 40 000 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po cenie 7,50 zł za jedną akcję.Nabyte akcje o wartości nominalnej 40 000 zł stanowią udział w wysokości 0,17 % w kapitale zakładowym emitenta i odpowiadają 40 000 głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,17 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Na podstawie zawartej z DM PKO BP SA umowy pośrednictwa, Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki TIM S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz TIM S.A

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 6/2008 z dnia 01 września 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 94 449 akcji o wartości nominalnej 94 449 zł po średniej cenie 7,39 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,4 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają 94 449 głosom na WZA TIM SA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 40/2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2008-12-12 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2008-12-12 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu.

drukuj