Skup akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 1 listopada 18:22)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje o nabyciu w dniu 31 października 2008 roku 14 665 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej 6,83 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 14 665 zł stanowią udział w wysokości 0,06% w kapitale zakładowym emitenta i odpowiadają 14 665 głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,06 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Na podstawie zawartej z DM PKO BP SA umowy pośrednictwa, Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki TIM S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz TIM S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 6/2008 z dnia 01 września 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 14 665 akcji o wartości nominalnej14 665 zł po średniej cenie 6,83 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,06 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają 14 665 głosom na WZA TIM SA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 36/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2008-11-01 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

2008-11-01 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarzadu ds Handlu

drukuj