Skup akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 29 listopada 20:05)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje o nabyciu w dniu 28 listopada 2008 roku 39 784 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej 7,49 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 39 784 zł stanowią udział w wysokości 0,16 % w kapitale zakładowym emitenta i odpowiadają 39 784 głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,16 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Na podstawie zawartej z DM PKO BP SA umowy pośrednictwa, Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki TIM S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz TIM S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 6/2008 z dnia 01 września 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 54 449 akcji o wartości nominalnej 54 449 zł po średniej cenie 7,31 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,2 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają 54 449 głosom na WZA TIM SA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 37/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2008-11-29 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-11-29 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj