Skup akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 5 maja 14:40)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 04 maja 2009 roku zawarta została transakcja nabycia przez TIM SA 4 557 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po cenie 8.61 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4 557 zł stanowią udział w wysokości 0,02 % w kapitale zakładowym Emitenta i odpowiadają 4 557 głosom na WZA Emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,02 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Na podstawie zawartej z DM PKO BP SA umowy pośrednictwa, Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki TIM S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz TIM S.A

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 6/2008 z dnia 01 września 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego Emitent nabył łącznie 547 000 akcji o wartości nominalnej 547 000 zł po średniej cenie 6,57 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,32 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają 547 000 głosom na WZA TIM SA

 

Raport bieżący nr 19/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-05-05 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-05-05 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj