Skup akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – czwartek, 30 kwietnia 13:32)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2009 roku zawarta została transakcja nabycia przez TIM SA 1 372 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po cenie 8.11 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1 372 zł stanowią udział w wysokości 0,005 % w kapitale zakładowym emitenta i odpowiadają 1 372 głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,005 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Na podstawie zawartej z DM PKO BP SA umowy pośrednictwa, Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki TIM S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz TIM S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 6/2008 z dnia 01 września 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 540 388 akcji o wartości nominalnej 540 388 zł po średniej cenie 6,55 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,28 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają 540 388 głosom na WZA TIM SA

 

Raport bieżący nr 17/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-04-30 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-04-30 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj