Skup akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – czwartek, 30 kwietnia 21:27)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2009 roku zawarta została transakcja nabycia przez TIM SA 2 055 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po cenie 8.20 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 2 055 zł stanowią udział w wysokości 0,008 % w kapitale zakładowym emitenta i odpowiadają 2 055 głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,008 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Na podstawie zawartej z DM PKO BP SA umowy pośrednictwa, Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki TIM S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz TIM S.A

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 6/2008 z dnia 01 września 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 542 443 akcji o wartości nominalnej 542 443 zł po średniej cenie 6,55 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,29 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają 542 443 głosom na WZA TIM SA

 

Raport bieżący nr 18/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-04-30 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-04-30 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

drukuj