Skup akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 23 lutego 08:01)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 20 lutego 2009 roku zawarta została transakcja nabycia przez TIM SA 40 000 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po cenie 5,10 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 40 000 zł stanowią udział w wysokości 0,17 % w kapitale zakładowym emitenta i odpowiadają 40 000 głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,17 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Na podstawie zawartej z DM PKO BP SA umowy pośrednictwa, Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki TIM S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz TIM S.A

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 6/2008 z dnia 01 września 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 408 454 akcji o wartości nominalnej 408 454 zł po średniej cenie 6,81 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,74 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają 408 454 głosom na WZA TIM SA.

 

Raport bieżący nr 7/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-02-21 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-02-21 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

drukuj