Skup akcji własnych

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2010 roku zawarta została transakcja nabycia przez TIM SA 26.675 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po cenie 12,40 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 26.675 zł stanowią udział w wysokości 0,11 % w kapitale zakładowym emitenta i odpowiadają 26.675 głosom na WZA emitenta, co stanowi udział w wysokości 0,11 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA. Na podstawie zawartej z DM PKO BP SA umowy pośrednictwa, Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki TIM S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz TIM S.A Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 6/01.09.2008r z dnia 01 września 2008r zmienionej następnie na mocy uchwały nr 20/16.06.2009r podjętej w dniu 16.06.2010r przez WZA TIM SA oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. Aktualnie TIM SA posiada łącznie 1 297 960 akcji własnych o wartości nominalnej 1 297 960 zł nabytych po średniej cenie 11,12 zł za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 5,61 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają 1 297 960 głosom na WZA TIM SA., co stanowi udział w wysokości 5,61 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Spółka nie może wykonywać praw udziałowych z będących w jej posiadaniu akcji własnych. W okresie najbliższych 12 miesięcy Spółka nie wyklucza możliwości dalszego skupu akcji w celu umorzenia.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-09-01

Raport bieżący nr 30/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-09-01

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych Maciej Posadzy 2010-09-01

drukuj