Spełnienie się warunku zawieszającego

Data sporządzenia

2015-11-10

Raport bieżący nr

33/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej : „Spółka”), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt. 4 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014r., Nr 133, j.t.),w nawiązaniu do informacji o sprzedaży części nieruchomości położonej w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 03.11.2015r ( raport bieżący nr 32/2015r) informuje, iż w dniu 09.11.2015r otrzymał informację o spełnieniu się warunku zawieszającego, o którym mowa w ww. raporcie, polegającego na dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Oławie w dniach 06.11.2015r oraz 09.11.2015r wpisu podmiotu, który nabył nieruchomość, o której mowa powyżej, tj. HE Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dalej („Kupujący”), jako użytkownika wieczystego ww. nieruchomości do księgi wieczystej WR1O/00037080/6 oraz właściciela nieruchomości do księgi wieczystej KW WR1O/00043002/1. 

W raporcie nr 32/2015 z dnia 03.11.2015r Zarząd TIM SA poinformował, iż w umowie sprzedaży części nieruchomości położonej w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, zawartej pomiędzy TIM SA, a HE Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, opisanej w raporcie, o którym mowa powyżej, ( dalej : „Umowa Sprzedaży”) Strony ustaliły, że wykonanie Umowy Sprzedaży, a tym samym zrealizowanie przez nie transakcji wyrażonej w Umowie Sprzedaży, nastąpi w dniu dokonania przez Sąd wpisu Kupującego do Księgi Wieczystej KW nr WR1O/00037080/6, jako użytkownika wieczystego gruntu, na podstawie wniosków wieczystoksięgowych zawartych w Umowie Sprzedaży. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dziennik Ustaw 2015 pozycja 782 z późniejszymi zmianami) skutek prawotwórczy w postaci nabycia prawa użytkowania wieczystego następuje z chwilą wpisu do księgi wieczystej.
Ponadto, w raporcie, o którym mowa powyżej, Zarząd TIM SA poinformował również, iż umowa najmu, o której mowa w ww. raporcie, zawarta została pod warunkiem zawieszającym jakim jest wydanie Nieruchomości przez Kupującego na rzecz Sprzedającego na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży. Wydanie nieruchomości, o której mowa powyżej, nastąpiło w dniu 09.11.2015r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-11-10, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-11-10, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj