Spłata kredytów posiadanych przez TIM SA w mBank SA. Zgoda na wykreślenie hipotek

Data sporządzenia

2016-02-24

Raport bieżący nr

8/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż na wniosek TIM SA, na mocy Aneksu nr 1 do umowy Kredytowej nr 09/088/15/Z/LI o kredyt odnawialny w wysokości 5.000.000 PLN z dnia 22.05.2015r, datowanego na dzień 23.02.2016r, którego podpisany egzemplarz Spółka otrzymała w dniu 24.02.2016r, zawartego pomiędzy TIM SA a mBank SA z siedzibą w Warszawie z dniem 29.02.2016 rozwiązana zostanie ww. umowa kredytu.

Jednocześnie na mocy Aneksu nr 1 do ww. Umowy Bank zobowiązał się do wydania zaświadczenia – zgody na wykreślenie hipoteki do kwoty 7.500.000 PLN stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytowej nr 09/088/15/Z/LI ustanowionej na nieruchomości TIM SA położonej w Siechnicach, przy ul. Kwiatkowskiego 24. Informację o ustanowieniu ww. hipoteki Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 09.09.2015r

Ponadto Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na wniosek TIM SA, na mocy Aneksu nr 2 do umowy Kredytowej nr 09/045/14/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000 PLN z dnia 26.05.2014r, datowanego na dzień 23.02.2016r, którego podpisany egzemplarz Spółka otrzymała w dniu 24.02.2016r, zawartego pomiędzy TIM SA a mBank SA z siedzibą w Warszawie z dniem 29.02.2016 rozwiązana zostanie ww. umowa kredytu.

Jednocześnie na mocy Aneksu nr 2 do ww. Umowy Bank zobowiązał się do wydania zaświadczenia – zgody na wykreślenie hipoteki do kwoty 7.500.000 PLN stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytowej nr 09/045/14/Z/VV ustanowionej na nieruchomości TIM SA położonej w Siechnicach, przy ul. Kwiatkowskiego 24. Informację o ustanowieniu ww. hipoteki Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 09.09.2015r.

Wniosek o rozwiązanie umów kredytowych, o którym mowa powyżej, złożony został przez Zarząd TIM SA w związku posiadaniem przez TIM SA nadwyżki środków finansowych oraz w związku z całkowitą spłatą ww. kredytów.

Informację o zawarciu umów kredytowych, o których mowa powyżej, TIM SA podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 16/2015 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2015r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-02-24, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-02-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj