Stanowisko Zarządu TIM SA w sprawie oceny zdolności kredytowej TIM SA dokonanej przez KUKE SA

Data sporządzenia

2012-11-21

Raport bieżący nr

28/2012

Zarząd TIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach w celu zapewnienia wszystkim Akcjonariuszom równego dostępu do informacji, mogących mieć potencjalny wpływ na kurs akcji TIM SA, informuje, iż zdaniem Zarządu TIM SA nie ma żadnych podstaw do dokonanego przez firmę Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („KUKE SA”) obniżenia limitu kredytowego z 1 mln PLN do 0 z powołaniem się w uzasadnieniu na złą sytuację finansową Spółki. W dniu 13 listopada 2012 r. Spółka opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2012 r., który wskazuje, iż sytuacja finansowa i majątkowa TIM SA jest bardzo dobra. W celu zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do opinii niezależnego podmiotu na temat sytuacji TIM SA, Zarząd TIM SA zlecił przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej TIM SA firmie audytorskiej HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Analizę, o której mowa powyżej, załączamy do niniejszego raportu. W konkluzji przedmiotowej analizy Pan Maciej Czapiewski – biegły rewident przeprowadzający ww. analizę stwierdził, że „(…) sytuacja płatnicza Spółki TIM SA na dzień 30 września 2012 roku była dobra. Spółka posiada wysoką zdolność terminowej obsługi swych zobowiązań. Struktura źródeł finansowania wskazuje na duże bezpieczeństwo i stabilizację sytuacji finansowej Spółki. Brak zagrożeń dla sytuacji Spółki potwierdzają również zaprezentowane wskaźniki analizy dyskryminacyjnej, uznawane za system wczesnego ostrzegania oparte na kompleksowej ocenie kondycji finansowej podmiotu.” Z uwagi na powyższe, w ocenie Zarządu TIM SA zupełnie niezrozumiałą i nieznajdującą uzasadnienia w wynikach finansowych oraz sytuacji majątkowej TIM SA jest ocena kondycji finansowej TIM SA dokonana przez KUKE SA z siedzibą w Warszawie oraz podjęta decyzja o obniżeniu limitu kredytowego. Zarząd informuje ponadto, iż w okresie od dnia opublikowania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 r. do dnia opublikowania niniejszego raportu nie zaistniały w Spółce zdarzenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową, majątkową i biznesową. Ponad Zarząd TIM SA podkreśla, że żadna inna instytucja ubezpieczeniowa, ani finansowa nie obniżyła ratingu dla Spółki TIM SA.

 

ZAŁĄCZNIK

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-11-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-11-21, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj