Stanowisko Zarządu TIM SA w sprawie znaczącego spadku kursu akcji Spółki w dniu 09.09.2011 r.

Zarząd TIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach informuje, iż nie widzi fundamentalnych podstaw do mającego miejsce w dniu 09 września 2011 r. znacznego (o 27%) spadku kursu akcji TIM SA na GPW w Warszawie SA.

W dniu 30 sierpnia 2011r Spółka opublikowała raport półroczny, który wskazuje, iż wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w pierwszym półroczu są bardzo dobre. W raporcie, o którym mowa powyżej, Zarząd TIM SA oświadczył. że nie widzi w przewidywalnej przyszłości zagrożeń mających wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę. Oświadczenie to Zarząd podtrzymuje w całej rozciągłości.

Zobacz całość stanowiska w raporcie okresowym nr 17/2011 >>

drukuj