Stanowisko Zarządu TIM SA w sprawie znaczącego spadku kursu akcji Spółki w dniu 09.09.2011 r.

Data sporządzenia

2011-09-12

Raport bieżący nr

17/2011

Zarząd TIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach informuje, iż nie widzi fundamentalnych podstaw do mającego miejsce w dniu 09 września 2011 r. znacznego (o 27 %) spadku kursu akcji TIM SA na GPW w Warszawie SA.
W dniu 30 sierpnia 2011 r. Spółka opublikowała raport półroczny, który wskazuje, iż wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w pierwszym półroczu są bardzo dobre. W raporcie, o którym mowa powyżej, Zarząd TIM SA oświadczył. że nie widzi w przewidywalnej przyszłości zagrożeń mających wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę. Oświadczenie to Zarząd podtrzymuje w całej rozciągłości.
Dodatkowo Zarząd TIM SA oświadcza, iż trend wzrostowy zaobserwowany w pierwszym półroczu 2011r w stosunku do roku 2010 nadal się utrzymuje.
W okresie od 01.01. 2011 do 31.07.2011 przychody netto ze sprzedaży wyniosły 206.504 tys PLN ( w analogicznym okresie roku ubiegłego – 169.261 tys PLN), co stanowi wzrost o 22 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast zysk netto wyniósł 4.772 tys PLN ( w analogicznym okresie roku ubiegłego –2 959 tys PLN ) co stanowi wzrost o 61 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wypracowany w okresie od 01.01.2011r do 31.07.2011r zysk operacyjny wyniósł 5.271 tys PLN ( w analogicznym okresie roku ubiegłego –2.465 tys PLN), co stanowi wzrost o 114 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W okresie od 01.01.2011r do 31.08.2011r przychody netto ze sprzedaży wyniosły 243,8 mln PLN ( w analogicznym okresie roku ubiegłego –197,8 tys PLN), co stanowi wzrost o 23,2 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zarząd informuje ponadto, iż w okresie od dnia opublikowania raportu za pierwsze półrocze 2011r do dnia opublikowania niniejszego raportu nie zaistniały w Spółce zdarzenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową i biznesową.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-09-12, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2011-09-12, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj