Tekst jednolity Statutu Spółki po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego TIM SA

Data sporządzenia

2012-05-08

Raport bieżący nr

8/2012

Zarząd TIM Sa z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z par 100 ust. 4 w związku z par. 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papirów wartościowych oraz wrunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim , a także mając na uwadze otrzymane w dniu 07 maja 2012 r. postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu TIM SA uwzględniający zmianę wysokości kapitału zakładowego – par. 8 Statutu Spółki.

ZAŁĄCZNIKI
Statut_TIM_SA-tekst_jednolity_27_04_2012

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-05-08, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-05-08, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj