Tekst jednolity Statutu TIM SA

Data sporządzenia

2012-09-12

Raport bieżący nr

26/2012

Zarząd TIM SA, działając zgodnie z par. 100 ust. 4 w związku z par. 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 11.09.2012r Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu do KRS zmian Statutu Spółki ( w zakresie par. 7 ust. 1 oraz par. 26 ust. 1 Statutu Spółki ) dokonanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 29.06.2012r. W załączeniu przedkładamy tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wyżej wymienione zmiany.

ZAŁĄCZNIK
Statut TIM SA – tekst jednolity, 29.06.2012 r. [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-09-12, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
2012-09-12, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj