Tekst jednolity Statutu TIM SA

Data sporządzenia

2016-08-10

Raport bieżący nr

40/2016

 

TIM S.A., zgodnie z § 100 ust. 4, w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 10 sierpnia 2016r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.07.2016r o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców zmienionego tekstu Statutu Spółki, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia TIM S.A. nr 25/21/06.2016r z dnia 21 czerwca 2016r. Zgodnie z przedmiotową Uchwałą Walnego Zgromadzenia TIM SA uchylono wszystkie dotychczasowe postanowienia Statutu od § 1 do § 36 i zastąpiono je paragrafami od § 1 do § 30. 

W załączeniu aktualny tekst Statutu TIM S.A.

 

ZAŁĄCZNIK

Statut TIM SA [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-08-10, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-08-10, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj