Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 r.

Data sporządzenia

2017-01-31

Raport bieżący nr

3/2017

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm._, niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a_ raport za I kwartał 2017 r. – 23.05.2017r,

b_ raport za III kwartał 2017 r. – 16.11.2017 r.

2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 14.09.2017 r.

3. Raporty roczne:

a_ Jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 29.03.2017 r.

b_ Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 29.03.2017 r.

Zarząd TIM SA podtrzymuje oświadczenie zawarte w raporcie bieżącym nr 1/2012 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2012 r., iż Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Ponadto, zgodnie z par.101 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd TIM SA nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Raporty okresowe zastaną umieszczone na stronie internetowej Spółki _www.tim.pl_ w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-01-31, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-01-31, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj