Terminy przekazywania przez TIM SA raportów okresowych w 2012 r.

Data sporządzenia

2012-01-31

Raport bieżący nr

2/2012

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), niniejszym podaje daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2012 roku:

1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a) raport za IV kwartał 2011 r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2011 r. na podstawie par.102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

b) raport za I kwartał 2012 r. – 15.05.2012 r.,

c) raport za II kwartał 2012 r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2011 r. na podstawie par.101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

d) raport za III kwartał 2012 r. – 13.11.2012 r.

2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012 r. – 31.08.2012 r.

3. Raporty roczne:

a) jednostkowy raport roczny za rok 2011 – 20.03.2012 r.

b) skonsolidowany raport roczny za rok 2011 – 20.03.2012 r.

Zarząd TIM SA podtrzymuje oświadczenie zawarte w raporcie bieżącym nr 1/2012 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2012 r., iż Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-01-31, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-01-31, Anna Słobodzian-Puła, Prokurent

drukuj