Terminy przekazywania raportów okresowych TIM S.A. w 2021 r.

Data sporządzenia

2021-01-20

Raport bieżący nr

3/2021

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ t.j. Dz. U. z 2018r., poz 757_ niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a. raport za I kwartał 2021 r. – 19.05.2021r,
b. raport za III kwartał 2021 r. – 24.11.2021 r.

2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 22.09.2021 r.

3. Raporty roczne:

a. Jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 21.04.2021 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 21.04.2021 r.

Zarząd TIM SA oświadcza, iż zgodnie z par. 62 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego z przeglądu.

Ponadto, zgodnie z par.79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd TIM SA nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.timsa.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-01-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-01-20, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj