Terminy przekazywania raportów okresowych TIM S.A. w 2022 r.

Data sporządzenia

2022-01-27

Raport bieżący nr

2/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: TIM S.A.,Spółka lub Emitent_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ t.j. Dz. U. z 2018r., poz 757_ poniżej podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
a. raport za I kwartał 2022 r. – 25.05.2022 r,
b. raport za III kwartał 2022 r. – 23.11.2022 r.

2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 21.09.2022 r.

3. Raporty roczne:
a. Jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 26.04.2022 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 26.04.2022 r.

Zarząd TIM S.A. oświadcza, iż zgodnie z par. 62 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Spółka, będąc jednostką dominującą, nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe Emotenta wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego z przeglądu .

Ponadto, zgodnie z par.79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, TIM S.A. nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Raporty okresowe zastaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.timsa.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-01-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-01-27, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj