Terminy przekazywania raportów okresowych TIM S.A. w 2024 r.

Data sporządzenia

2024-01-12

Raport bieżący nr

2/2024

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: Spółka lub Emitent_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ t.j. Dz. U. z 2018r., poz 757_ poniżej podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a. raport za I kwartał 2024 r. – 28.05.2024 r,
b. raport za III kwartał 2024 r. – 21.11.2024 r.

2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2024 r. -19.09.2024 r.

3. Raporty roczne:

a. Jednostkowy raport roczny za rok 2023 – 24.04.2024 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 24.04.2024 r.

Zarząd TIM SA oświadcza, iż zgodnie z par. 62 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Spółka, będąc jednostką dominującą, nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem z przeglądu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Ponadto, zgodnie z par.79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd TIM SA nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Raporty okresowe zastaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.timsa.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-01-12, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-01-12, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj