Terminy przekazywania raportów okresowych TIM SA w 2018 roku

Data sporządzenia

2018-01-31

Raport bieżący nr

1/2018

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ t.j. Dz. U. z 2014 r., poz 133 późn. zm._, niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a. raport za I kwartał 2018 r. – 23.05.2018r,
b. raport za III kwartał 2018 r. –20.11.2018 r.

2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 r. –12.09.2018 r.

3. Raporty roczne:

a. Jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 11.04.2018 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 11.04.2018 r.

Zarząd TIM SA oświadcza, iż zgodnie z par. 83 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego z przeglądu.

Ponadto, zgodnie z par.101 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd TIM SA nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Raporty okresowe zastaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.timsa.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-01-31, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-01-31, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj