Terminy przekazywania raportów okresowych TIM SA w 2019 r.

Data sporządzenia

2019-01-24

Raport bieżący nr

5/2019

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ t.j. Dz. U. z 2018r., poz 757_ niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
a. raport za I kwartał 2019 r. – 22.05.2019r,
b. raport za III kwartał 2019 r. –20.11.2019 r.

2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 r. –11.09.2019 r.

3. Raporty roczne:
a. Jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 10.04.2019 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 10.04.2019 r.

Zarząd TIM SA oświadcza, iż zgodnie z par. 62 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z przeglądu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
Ponadto, zgodnie z par.79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd TIM SA nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.
Raporty okresowe zastaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.timsa.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-01-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2019-01-24, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj