Terminy przekazywania raportów okresowych TIM SA w 2020 r.

Data sporządzenia

2020-01-27

Raport bieżący nr

5/2020

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ t.j. Dz. U. z 2018r., poz 757_ niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a. raport za I kwartał 2020 r. – 20.05.2020 r,
b. raport za III kwartał 2020 r. –25.11.2020 r.

2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 23.09.2020 r.

3. Raporty roczne:

a. Jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 22.04.2020 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 22.04.2020 r.

Zarząd TIM SA oświadcza, iż zgodnie z par. 62 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe TIM S.A. wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu ww. sprawozdania.

Ponadto, zgodnie z par.79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd TIM S.A. nie będzie przekazywać jednostkowego, ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Raporty okresowe zastaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.timsa.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-01-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-01-27, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj