Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010r.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2010 roku:

 

  • Raporty kwartalne:

 

1)raport za IV kwartał 2009r.– Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2009r na podstawie par.102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2)raport za I kwartał 2010r. – 13.05.2010r

3)raport za II kwartał 2010r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2010r. na podstawie par.101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

4)raport za III kwartał 2010r. – 10.11.2010r.

 

  • Raport roczny za 2009r. – 19.03.2010r.
  • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2010r. – 31.08.2010r.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-01-22

Raport bieżący nr 3/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu ds Logistyki Mirosław Nowakowski 2010-01-22

Wiceprezes Zarządu ds Handlu Artur Piekarczyk 2010-01-22

drukuj