Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Data sporządzenia

2016-01-29

Raport bieżący nr

3/2016

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
a) raport za IV kwartał 2015 r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2015 r. na podstawie par.102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),
b) raport za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016 r.
c) raport za II kwartał 2016 r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2016 r. na podstawie par.101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),
d) raport za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016 r.

2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 31.08.2016 r.

3. Raporty roczne:
a) Jednostkowy raport roczny za rok 2015 – 21.03.2016 r.
b) Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 21.03.2016 r.

Zarząd TIM SA podtrzymuje oświadczenie zawarte w raporcie bieżącym nr 1/2012 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2012 r., iż Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-01-29, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-01-29, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj