TIM SA: formularz raportu kwartalnego

Raport kwartalny Q 1/2010 TIM SA.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 62630 81004 15788 17612
II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 1626 2562 410 557
III. Zysk ( strata ) brutto 2511 3096 633 673
IV. Zysk ( strata ) netto 1594 2652 402 577
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6066 10275 1529 2234
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5597 -13563 -356 -2949
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 1947 -1411 423
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 424 -1341 107 -292
IX. Aktywa, razem 258888 267097 67031 56813
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47031 64673 12177 13756
XI. Zobowiązania długoterminowe 83 18
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 45183 62964 11699 13393
XIII. Kapitał własny 211857 202424 54854 43057
XIV. Kapitał zakładowy 23100 23437 5981 4985
XV. Liczba akcji ( w tys. szt. ) 23100 23437 23100 23437
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,07 0,11 0,02 0,08
XVII. Rozwodniony zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą 0,07 0,11 0,02 0,02
XVIII. Wartość ksiegowa na jadną akcję ( w zł/EUR) 9,17 8,64 2,37 1,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 9,01 8,64 2,33 1,84
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR ) 0,15 0,00 0,04 0,00

 

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik            Opis

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik           Opis

TIM SF 31-03-2010 giełda [PDF]

KOMENTARZ SQ I-2010 [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-05-13

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds Handlu Artur Piekarczyk 2010-05-13

drukuj