Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 2 września 19:43)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA., które odbyło się w dniu 02.09.2005r.

Uchwała nr 1/ 02.09.2005r
Akcjonariusze przeznaczają środki pieniężne zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 1.619.261,27 zł ( słownie: jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy ) na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych.

Uchwała nr 2/02.09.2005r
Akcjonariusze zmieniają § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ” 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:
1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)
2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52)
3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)
4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3)
8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
9) reklama (PKD 74.40.Z)
10) obrót wierzytelnościami ( PKD 74.84. B )
11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ( PKD 72.10.Z )
12) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała ( PKD 72.22.Z )
13) przetwarzanie danych ( PKD 72.30.Z )
14) działalność związana z bazami danych ( PKD 72.40.Z )
15) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego ( PKD 72.50.Z ),
16) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z ).”

Uchwała nr 3/ 02.09.2005r
Akcjonariusze zmieniają § 18 ust.6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej.”

Uchwała nr 4/ 02.09.2005r
Akcjonariusze zmieniają § 18 ust.7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej.”

Uchwała nr 5/ 02.09.2005r
Akcjonariusze dodają do § 28 Statutu Spółki ust.8 w następującym brzmieniu: „Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.”

Uchwała nr 6/ 02.09.2005r
Akcjonariusze zmieniają § 34 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy
2) kapitał zapasowy
3) kapitał rezerwowy
4) fundusz nagród
5) fundusz dywidendowy oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.”

Uchwała nr 7/ 02.09.2005r
Akcjonariusze upoważniają Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po wpisaniu dokonanych zmian Statutu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 5 RO – WZA podjęte uchwały

Raport bieżący nr 21/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-02 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-09-02 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj