Uchwały podjęte na WZA TIM SA, które odbyło się w dniu 13.04.2010r.

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt.7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 13.04.2010r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 13.04.2010r. [PDF]

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-14

Raport bieżący nr 14/2010

Skrócona nazwa emitenta

Podstawa prawna

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-04-14

Wiceprezes Zarządu Artur Piekarczyk 2010-04-14

drukuj