Uchwały podjęte na WZA TIM SA, które odbyło się w dniu 26.06.2004r.

(Emitent – PAP – sobota, 26 czerwca 17:23 – Raport bieżący 15/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iz w dniu 26.06.2004r odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności spółki za rok 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 2/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2003 na które składa się :

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r. wykazujący sumę bilansową w wysokości 70.551.888,17 PLN,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003r do 31.12.2003r wykazujący zysk netto w kwocie 847.074,78 PLN,
d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003r do 31.12.2003r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 152.536,03 PLN,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003r do 31.12.2003r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 973.482,63 PLN,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 3/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. postanawia zysk wypracowany w 2003 roku w kwocie 847.074,78 PLN ( słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy ) przeznaczyć na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 4/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 5/03

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r do 26.06.2003r .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w 2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 7/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Marioli Połetek z wykonania obowiązków w 2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 8/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Markowi Słowikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r do 28.06.2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 9/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2003r do 31.12.2003r .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 10/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w 2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 11/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Kuszowi z wykonania obowiązków w 2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 12/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Malinowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r do 28.06.2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 13/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r do 28.06.2003r
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 14/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Radomowi z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2003r. do 31.12.2003r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 15/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Słowikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2003r do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 16/04

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 17/04

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM S.A..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 18/04

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej TIM S.A. wchodzić będzie pięciu członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, których mandaty wygasną najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2006.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/04

Na mocy art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i §22 Statutu Spółki TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. powołuje Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2006.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 20/04

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. powołuje Członków Rady Nadzorczej TIM SA w osobach: Andrzeja Kusza, Marka Słowikowskiego, Krzysztofa Radoma, Jana Walulika. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 21/04

Na mocy art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 Statutu TIM S.A. ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. umarza 3.620.000 ( słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D TIM S.A., o wartości nominalnej 1 PLN każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 1/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. z dnia 13.08.2002r, za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1.961.415,80 PLN ( słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych i osiemdziesiąt groszy ).

§ 2

Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego TIM S.A., po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/04

Na mocy art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 pkt 3 Statutu TIM S.A. ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:

§ 1
Działając w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego TIM S.A. do liczby akcji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia obniżyć kapitał zakładowy TIM S.A. z kwoty 24.200.000 PLN ( słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy złotych )do kwoty 20.380.000 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych ), tj. o kwotę 3.820.000 PLN ( słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych ) .

§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w konsekwencji umorzenia 3.620.000( słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D TIM S.A., dokonanego na mocy uchwały nr 21/04 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. z dnia 26.06.2004r oraz w konsekwencji umorzenia 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C TIM S.A., dokonanego na mocy uchwał Zarządu TIM SA podjętych w latach 1998-2000.

§ 3
Obniżenie kapitału zakładowego spółki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu Spółki.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/04

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5 Statutu TIM S.A. ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:

§ 1
W związku z podjęciem uchwał o umorzeniu akcji i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala następującą zmianę Statutu Spółki.
§8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.380.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy ) i dzieli się na 20.380.000 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się:
1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.

Uchwała nr 24/04

Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:

§ 1
Akcjonariusze upoważniają Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych zmian Statutu Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ponadto, w związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA Członków Rady Nadzorczej TIM SA, Zarząd TIM SA podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wyżej wymienionych osób:

KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI

W dniu 26.06.2004r. powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Krzysztof Wieczorkowski, lat 46, absolwent Politechniki Wrocławskiej – mgr inż. Elektryk. ukończył Podyplomowe Studium Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektryczny – teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej. Posiada również uprawnienia wydane przez OIGE we Wrocławiu w zakresie kierownictwa, dozoru, eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. W okresie latach 1985 – 1987 zatrudniony w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy UNITA we Wrocławiu na stanowisku elektryka oraz Kierownika Zakładu. Od 1988r. zatrudniony w TIM Sp. z o.o., a następnie w TIM S.A. we Wrocławiu na stanowiskach: Kierownik Zespołu Pomiarów Elektrycznych, Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, Prezesa Zarządu, od 1995r. do dnia 25.06.2003r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TIM S.A. Od dnia 01.10.2001r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu firmy Sonel SA z siedzibą w Świdnicy. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Elektrotim SA.
Krzysztof Wieczorkowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Krzysztof Wieczorkowski nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.Krzysztof Wieczorkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużnikó Niewypłacalnych.

ANDRZEJ KUSZ

W dniu 26.06.2004r. powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Andrzej Kusz, lat 46, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W okresie od 21.02.1994r. do 01.12.1994r. zatrudniony na stanowisku Inspektora w Oddziale Banku Handlowego w Poznaniu, Wydział Kredytów. W okresie od 02.12.1994r. do 01.05.1997r. zajmował stanowisko Kierownika Zespołu Oceny Ryzyka. Od 01.05.1997r w ramach zatrudnienia w Oddziale Banku Handlowego SA we Wrocławiu zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora, od 01.01.1998r. Dyrektora Biura Sprzedaży Oddziału Regionalnego we Wrocławiu, a następnie funkcję Dyrektora Regionu Banku Handlowego w Warszawie SA Oddział we Wrocławiu.
Andrzej Kusz nie pełni funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Andrzej Kusz nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.Andrzej Kusz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

KRZYSZTOF RADOM

W dniu 26.06.2004r. powołany na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Krzysztof Radom, lat 36, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – mgr prawa. W 1995 roku zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Rynku Kapitałowego Departamentu Skarbu Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W 1998r. Kierownik Zespołu Dealerów Departamentu Inwestycji Kapitałowych. W 1999r. inspektor w Banku Zachodnim S.A. we Wrocławiu . Od 2001r. pracuje na stanowisku Kierownika Emisji Papierów Dłużnych Departamentu Rynków Kapitałowych w Banku Zachodnim WBK w Poznaniu.
Krzysztof Radom nie pełni funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Krzysztof Radom nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.Krzysztof Radom nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MAREK SŁOWIKOWSKI

W dniu 26.06.2004r. powołany na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Marek Słowikowski, lat 47, absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Budownictwa – mgr inż. Budownictwa. W latach 1990 – 1993 był Prezesem Zarządu UNIMAREX Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 1993r. – 1994r. był Prezesem Zarządu Spółki MERKANT Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 1995r. – 2001r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w PR POLSKA S.A. we Wrocławiu. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zakładów Przemysłowych oraz pełni funkcję Członka Zarządu w WYBOROWA S.A. w Poznaniu.
Marek Słowikowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Marek Słowikowski nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.Marek Słowikowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

JAN WALULIK

W dniu 26.06.2004r. powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej TIM SA Jan Walulik , lat 49, absolwent Politechniki Wrocławskiej – mgr inż. Telekomunikacji. Ukończył Podyplomowe Studium na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej – mikroprocesory w Technice Pomiarowej. Zatrudniony w okresie od 01.08.1980r. do 30.06.1984 w Przedsiębiorstwie Aparatury Elektronicznej Radiotechnika we Wrocławiu oraz w okresie od 01.04.1984r do 15.03.1990r. w Zakładzie Produkcji Elektronicznej we Wrocławiu. W okresie od 15.10.1990r. do 31.05.1994r. pracując w TIM Sp. z o.o. we Wrocławiu zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego. Od 01.06.1994r. w czasie zatrudnienia w TIM Sp. z o.o. w Świdnicy zajmował stanowisko Dyrektora ds. Technicznych, a obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie SONEL SA z siedzibą w Świdnicy.
Jan Walulik nie pełni funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Jan Walulik nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.Jan Walulik nie jest wpisany do Rejestru Dłużnikó Niewypłacalnych.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 26.06.2004r wygasły mandaty Członków Zarządu TIM SA. Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza TIM SA, Uchwałami nr 15/RN/04, 16/RN/04, 17/RN/04 powołała Zarząd TIM SA w następującym składzie: Krzysztof Folta – Prezes Zarządu, Mirosław Nowakowski – Członek Zarządu, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu. Mandaty Członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.
Mając na uwadze powyższe Zarząd TIM SA podaje do publiczej wiadomości informacje dotyczace nowopowołanych Członków Zarządu TIM SA.

KRZYSZTOF FOLTA

Dnia 26.06.2004 powołany przez Radę Nadzorczą TIM SA na stanowisko Prezesa Zarządu Krzysztof Folta, lat 46, absolwent Politechniki Wrocławskiej. W okresie od 01.11.1984r. do 31.12.1987r. zatrudniony w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy UNITA we Wrocławiu na stanowisku Kierownika Zakładu. W okresie od 04.01.1988r. w ramach zatrudnienia w TIM Sp. z o.o., a następnie w TIM SA we Wrocławiu zajmował kolejno stanowiska: Dyrektora Naczelnego Spółki (04.01.1988 – 30.06.1994), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (01.07.1994-14.06.1995), a od dnia 15.06.1995r został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu TIM SA.
W okresie 15.05.1995r. – 31.01.1999r. prowadził działalność gospodarczą pod nazwą BOSS Folta Krzysztof, która świadczyła usługi menedżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
Od 13.11.1999r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrotim SA we Wrocławiu.
Od 27.05.1998r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sonel SA w Świdnicy.
Krzysztof Folta nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Krzysztof Folta nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę. Krzysztof Folta nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MIROSŁAW NOWAKOWSKI

W dniu 26.06.2004r. powołany przez Rade Nadzorczą TIM SA na stanowisko Członka Zarządu TIM SA, Mirosław Nowakowski, lat 44, absolwent Politechniki Wrocławskiej. W okresie od 18.03.1985r. do 31.12.1987r. zatrudniony w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy UNITA we Wrocławiu. Od 04.01.1988r. zatrudniony w TIM Sp. z o.o., a następnie w TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, zajmował kolejno stanowiska: Specjalisty ds. Ochrony Przeciw Porażeniowej, Kierownika Zakładu Instalacji Elektrycznych, Kierownika Zakładu Handlu Hurtowego, Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych, Dyrektora Handlowego, a od 01.09.1999r. Dyrektora ds. Logistyki. W okresie od 15.05.1995r. – 31.01.1999r. prowadził działalność gospodarczą pod nazwą KREON Mirosław Nowakowski, która świadczyła usługi menedżerskie na rzecz Spółki w ramach organizacji pracy Pionu Handlowego przedsiębiorstwa.
Mirosław Nowakowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Mirosław Nowakowski nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę. Mirosław Nowakowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

ARTUR PIEKARCZYK

W dniu 26.06.2004r. powołany przez Radę Nadzorczą TIM SA na stanowisko Członka Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk, lat 34, absolwent Politechniki Wrocławskiej, elektrotechnik o specjalności przyrządy i systemy pomiarowe. W latach 1996 – 1997 zatrudniony w Elektrowni Turów w Bogatyni. W okresie od 1997 – 1999 zatrudniony w Convent Laboratories we Wrocławiu. Od 1999 zatrudniony w TIM SA we Wrocławiu. Od 01.06.2002 na stanowisku Dyrektora ds. Handlowych. W roku 2003 ukończył roczny program rozwoju umiejętności menedżerskich i poprawy efektywności firm prowadzony przez Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawie.
Artur Piekarczyk nie pełni funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Artur Piekarczyk nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę. Artur Piekarczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Par. 5 ust. 1 pkt. 31 oraz par 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. u. 02,31, 280 z późn. zm)

drukuj