Uchwały podjęte na ZWZ TIM SA w dniu 11.06.2015 r.

Data sporządzenia

2015-06-12

Raport bieżący nr

20/2015

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt.7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 11.06.2015r.

 

ZAŁĄCZNIK

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 11.06.2015 r. [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-06-12, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-06-12, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj