Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r.

Data sporządzenia

2022-11-15

Raport bieżący nr

31/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15 listopada 2022 r.

Jednocześnie TIM S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15 listopada 2022 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-11-15, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-11-15, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Uchwały NWZ TIM SA - 15.11.2022 r.
249 KB
pdf
Statut TIM SA - tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na NWZ TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r.
282 KB
pdf
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM SA -15.11.2022 r.
367 KB