Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13.01.2015 r.

Data sporządzenia

2015-01-14

Raport bieżący nr

2/2015

Zarząd Spółki TIM S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt.7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, które odbyło się w dniu 13.01.2015r.

 

ZAŁĄCZNIK

Uchwały podjęte na NWZ TIM SA w dniu 13.01.2015 r. [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-01-14, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-01-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj