Uchwały podjęte przez NWZA TIM SA w dniu 01.09.2008r.

(Emitent – PAP – poniedziałek, 1 września 22:35)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 01.09.2008r.
Uchwała nr 1/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Krzysztofa Foltę.

Uchwała nr 2/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Artura Piekarczyka.

Uchwała nr 3/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Mirosława Nowakowskiego.

Uchwała nr 4/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Macieja Posadzego.

Uchwała nr 5/ 01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w treści ustalonej i ogłoszonej przez Zarząd TIM S A w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008r , poz. 10461.

Uchwała nr 6 /01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaTIM S.A.z siedzibą w Siechnicach („Spółka”) dnia 1 września 2008r w sprawie odkupu akcji TIM S.A. celem umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.Upoważnia się Zarząd TIM S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2009r do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

2.Zakup akcji własnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, który wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosi 69.421.698,94 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).

3.Upoważnia się Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji TIM SA w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 29/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-09-01 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-09-01 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj