Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.06.2021 roku

Data sporządzenia

2021-06-15

Raport bieżący nr

18/2021

 

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r.
Jednocześnie TIM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-06-15, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-06-15, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Uchwały podjęte przez ZWZ TIM S.A. 15-06-2021
469 KB