Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 27.06.2023 r.

Data sporządzenia

2023-06-27

Raport bieżący nr

26/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.

Jednocześnie TIM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-06-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-06-27, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA 27.06.2023 r.
265 KB