Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15.05.2013 r.

Data sporządzenia

2013-05-16

Raport bieżący nr

8/2013

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt.7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, które odbyło się w dniu 15.05.2013 r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 

ZAŁĄCZNIK

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2013-05-16, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2013-05-16, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj