Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 21.06.2016 r.

Data sporządzenia

2016-06-22

Raport bieżący nr

29/2016

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21 czerwca 2016r wraz z załącznikami do wyżej wymienionych uchwał oraz liczbą akcji, z których oddano ważne głosy.

ZAŁĄCZNIKI

Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA w dniu 21.06.2016 r. [PDF]

Statut TIM SA uchwalony w dniu 21.06.2016 r. [PDF]

Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM SA uchwalony w dniu 21.06.2016 r. [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-06-22, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj