Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 22.06.2017 r.

Data sporządzenia

2017-05-23

Raport bieżący nr

26/2017

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 22 czerwca 2017r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-06-23, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-06-23, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA w dniu 22.06.2017 r
189 KB