Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29.06.2012 r.

Data sporządzenia

2012-06-30

Raport bieżący nr

22/2012

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt.7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 29.06.2012r.

ZAŁĄCZNIKI
Uchwały_podjęte_przez_WZA_29.06.2012 r. [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2012-06-30, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-06-30, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent
drukuj