Uchwały podjęte przez ZWZ TIM SA w dniu 12.05.2014 r.

Data sporządzenia

2014-05-13

Raport bieżący nr

16/2014

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt.7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 12.05.2014 r.

ZAŁĄCZNIK

Uchwały podjęte na ZWZ TIM SA w dniu 12.05.2014 r. [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-05-13, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-05-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj