Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie TIM SA

Data sporządzenia

2015-11-10

Raport bieżący nr

34/2015

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 10.11.2015r Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na zlecenie TIM SA (Zleceniodawca), udzielił nieodwołalnej, przenoszalnej i bezwarunkowej gwarancji dokonania płatności do kwoty 2 mln EUR (słownie: dwa miliony euro ), na rzecz HE Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Beneficjent Gwarancji), w celu zabezpieczenia terminowych płatności zobowiązań pieniężnych Zleceniodawcy, wynikających z Umowy Najmu zawartej w dniu 03.11.2015r . zawartej pomiędzy HE Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i TIM S.A. Informację o zawarciu umowy najmu, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2015 w dniu 03.11.2015r.

Gwarancja jest ważna od dnia 10.11.2015r do dnia 09.11.2016r.
Tytułem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z gwarancji będzie hipoteka ustanowiona na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW Nr WR 1 K/00095155/3 położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, do kwoty 2.400.000 EUR ( dwa miliony czterysta tysięcy euro) oraz zastaw rejestrowy na zapasach towarów znajdujących się w Centrum Logistycznym w Siechnicach wraz z cesją praw z ubezpieczenia.
O ustanowieniu hipoteki, o której mowa powyżej, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym, który przekazany zostanie do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu wieczystoksięgowego o wpisie hipoteki do księgi wieczystej, o której mowa powyżej.
Ponadto Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 10.11.2015r TIM SA otrzymała podpisany przez TIM SA i Bank Handlowy w Warszawie SA egzemplarz Aneksu nr 10 do Umowy Nr PBP /ZDS/ZR-RG/0015/05 o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z dnia 14 listopada 2005r, datowany na dzień 06.11.2015r .Na mocy postanowień ww. Aneksu ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 16 mln PLN ( słownie: szesnaście milionów złotych ) na zapasach towarów znajdujących się w Centrum Logistycznym w Siechnicach zabezpieczał będzie oprócz spłaty wierzytelności z tytułu umowy kredytu w wysokości 5 mln PLN udzielonego na podstawie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WRO/KB/0092/05 z dnia 14 listopada 2005 wraz z późniejszymi zmianami, spłaty wierzytelności z tytułu umowy kredytu w wysokości 10 mln PLN udzielonego na podstawie Umowy o kredyt Odnawialny nr BDK/KR-O/000057194/0029/13 z dnia 05 kwietnia 2013 wraz z późniejszymi zmianami, również spłatę wierzytelności z tytułu Gwarancji bankowej, o której mowa powyżej.
O rozszerzeniu zakresu zabezpieczenia zastawu rejestrowego, o którym mowa powyżej, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym, który przekazany zostanie do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu w przedmiotowym zakresie.
Łącznie wszystkie umowy zawarte pomiędzy TIM SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczają kwotę stanowiącą równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-11-10, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-11-10, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj